Náš patron

Sv. Josef Freinademetz se narodil 15. května 1852 v Oies v jižním Tyrolsku jako čtvrté dítě Jana a Anny rozené Algrongové. Téhož dne byl pokřtěn ve farním kostele sv. Leonarda.

Freinademetzovi měli třináct dětí, z nichž čtyři zemřely brzo po narození. Rodina žila velmi skromně a musela si těžce vydělávat na svoje živobytí. Na stole se jen zřídka objevovalo maso.

V letech 1858 až 1962 Josef navštěvoval základní školu v Badia. Byl vzorným žákem – schopným a pilným. Díky těmto vlastnostem si jej povšiml jeho učitel i farář, díky nim v roce 1862 přestoupil do německé školy v Brixenu (ital. Bressanone), která byla vzdálena 50 km od Oies. Tuto školu Josef navštěvoval dva roky. Opakoval III. a IV. třídu, přestože je měl ukončené již ve škole v Badia. Musel se ale naučit od základu německy, protože v jeho rodišti se mluvilo hlavně ladinsky. Dále studoval na gymnáziu v Brixenu.

V roce 1872 složil maturitu a v témže roce vstoupil do kněžského semináře v Brixenu. Kněžské svěcení přijal 5. července 1875. 5. srpna sloužil primiční mši ve farním kostele ve svém rodišti. Jako novokněz sloužil v kostele sv. Martina, cca 12 km od rodné Badii. Byl velmi skromný, přátelský a milý. O sobotách a nedělích přicházel do kostela již ve 4 hodiny ráno, aby zpovídal. Před jeho zpovědnicí bylo vždy plno.

Na počátku roku 1878 se v jednom církevním časopise objevila informace o vzniku prvního misijního domu v Steylu (Holandsko), který před třemi lety založil Arnold Jannsen. Na konci února Josef napsal P. Jansenovi, že se odvažuje „zdvořile zaklepat na jeho dveře a žádat o přijetí“. A tak v srpnu 1878 odjel do Steylu. Na přelomu roku 1878 a 1879 absolvovali P. Josef Freinademetz a P. Jan Anzer krátký vstupní kurz čínštiny, který pro ně uspořádal holandský misionář, jenž se právě vrátil z Číny. 2. března 1879 se konala ve Steylu slavnost předání misijních křížů a téhož dne oba misionáři opustili misijní dům. Po pětitýdenní cestě zavítali 20. dubna 1879 do přístavu v Hongkongu. P. Josef se začal učit čínsky ve malé vesnici Saikung, kde vypomáhal italskému misionáři P. Piazzolimu. Kvůli navazování kontaktů začal od května roku 1880 chodit po okolí a navštěvovat vesnice, ve kterých nebyli žádní křesťané. V květnu 1881 dostal P. Freinademetz (nazývaný zde Fu Shenfu – Fu znamená „štěstí“ a Shenfu „kněz“) dovolení odjet do jižního Šantungu, kde italští františkáni postoupili verbistům část své oblasti. Žilo tam 9 milionů lidí, mezi nimi 158 křesťanů. Především k nim měl P. Josef dorazit. V březnu 1882 se přestěhoval do Puoli, místa, kde křesťané tvořili většinu. Tam vyučoval v primitivních hliněných chatrčích, které mu sloužily i jako místo modlitby a odpočinku. Pokud se mu podařilo vzbudit zájem, předal dílo katechistovi. Tomu lidé lépe rozuměli a snadněji se soustředili na obsah.

Aby měli katechisté odpovídající materiál pro výuku, napsal P. Josef výklad katechizmu v čínštině. Během doby vytvořil také jiná díla, jako například pravidla pro vedoucí křesťanských skupin nebo hlavní myšlenky promluv.

V prosinci roku 1885 prohlásil Vatikán jižní Šantung za samostatné misijní území. Do jeho vedení postavil P. Jana Anzera jako apoštolského vikáře s pravomocemi biskupa. Ten jmenoval P. Freinademetze svým zástupcem a provikářem. V té době čítala misie 634 křesťanů, 40 katechistů a 2150 katechumenů. Pracovalo pro ně 12 kněží, 1 jáhen a 4 řeholní bratři.

Ve svátek Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 1885 P. Josef složil věčné sliby v Společnosti Božího Slova.

V září 1894 P. Anzer přeložil P. Freinademetze do nové misijní stanice ve Wangchuangu, kde pracoval již v letech 1883-84. O rok později se stal rektorem nově založeného kněžského semináře.

V roce 1899 vznikly v Číně tajné spolky nazývané „Velké meče“ a „Pěstní bojovníci“, běžně zvaní „boxeři“. Vyznačovali se mimořádně nepřátelským vztahem k cizincům a ke všemu, co bylo nové a pocházelo ze západu. Čínský gubernátor Šantungu podle svých možností bránil provincii před útokem boxerů, ale vydal nařízení, aby se všichni cizinci shromáždili v přístavech. P. Freinademetz teprve po dlouhém přesvědčování souhlasil s přestěhováním do Tsingtao.

V polovině roku 1900 P. Arnold Janssen jmenoval P. Josefa provinciálem v jižním Šantungu. Toto nové místo jej připoutalo k psacímu stolu.

P. Josef Freinademetz zemřel v úterý 28. ledna 1908 v Taikia a byl pohřben 1. února na misijním hřbitově blízko 12. zastavení křížové cesty.

19. října 1975 byl spolu se zakladatelem verbistů P. Arnoldem Janssenem zařazen mezi blahoslavené. Slavnostní kanonizaci vykonal Svatý Otec Jan Pavel II. 5. října 2003 v Římě.